Sikke Nedir

Mal bulanındır

KURT KIŞI GEÇİRİR AMA YEDİĞİ AYAZI ASLA UNUTMAZ
Süper Moderatör
Katılım
5 Ağu 2020
Mesajlar
3,431
Beğeni
15,560
Konum
Yaşamın Olduğu Heryer


Bu konumuzda antik paraların ciğerini sökecegiz @vakko ustamizin tüm sikke para konularının kıymetini ve emeklerini sunumlarını biliyoruz.bu konudaki gaye yeni hobiseverin bilgilenip kaldırılmamasını sektörel bazda bir ortamda far yemiş tavşan gibi kalmamasını saglanaktir. .

Sanki bebeğe konuşma öğretir gibi sikke nedir neyden yapilir anatomisi nedir bu konumuzda idrak ettirecegiz herkese .

Anadolu coğrafyasında Bilinen en erken sikkelerin elektron madeninden basıldığını once bi belirtelim..MÖ 5. yy’ın sonlarına kadar sikkeler elektron, altın ve gümüşten basılıyorlardı. Bu tarihten sonra sikke basımında kullanılmaya başlanan bronz esas olarak MÖ 4. yy’da yaygınlaşmış ve Antik Çağ’ın sonuna kadar yoğun olarak kullanılmıştır.

Sikke metalinin cinsini belirtmek için şu kısaltmalar kullanılmaktadır:

EL : Elektron

AV : Altın

AR : Gümüş

AE : Bronz


Lydia Krallığı ilk sikkelerini Sardes’in yakınından geçen Paktolos (Sart Çayı) Irmağı’nın alüvyonlarından elde ettikleri elektron madeninden basmışlardır. Yunanistan’da Attika bölgesindeki Laurion gümüş madenleri ile Ege Denizindeki Siphnos Adası’nın altın ve gümüş madenleri Antik Çağ’ın önemli maden yatakları olarak kaynaklarda geçmektedir.elektron sikkelerin esas birimi “standart ağırlık” anlamına gelen stater’dir. Daha sonraki dönemlerde altın ve gümüş sikkelerin en büyük normal birimine de stater denmiştir.Kaynaklarda adlarına en sık rastlanan birimler obol (obolos) ve drahmi (drahma)’dir. Obolos Yunanca demir şiş anlamına gelen obelos’tan türemiştir. Pişirmede kullanılan demir şişler sikkeden önce diğer metal araç gereçler gibi para yerine kullanılmaktaydı. Drahmi kelimesi içe avuç dolusu anlamındaki draks ie kavramak anlamındaki dratto/drattomai sözcüklerinden gelmektedir. Bir drahmi bir avuç dolusu demir şişe eşittir. Bir avuca altı demir şiş sığdığından 1 drahmi 6 obolos’a eşitlenmiştir.

Antik Byzantion ve Klazomenai kentlerinde demir sikke basıldığına dair bilgiler mevcutsa da günümüze ulaşmış br örneği yoktur. MÖ 4. yy’da Peloponnesos’ta basılmış birkaç demir sikke bilinmektedir.bulan olursa en az bi araba parası kazanır uyandiriyii

Bronzun sikke metali olarak kullanılması ilk kez MÖ 5. yy’da Sicilya’da görülmüştür. Bronz sikkelerin yaygınlaşması ise MÖ 4.yy’da gerçekleşmiştir.

Antik sikkelerde en sık kullandıkları sikke ağırlık ölçüleri şunlardır:..

1-Aigina : 12.2 gr stater. Drahmi ve daha ufak birimleri vardır. Aigina, Sikyon, Elis gibi Peloponnessos kentlerinde, Boiotia, Thessalia, Phokis, Lokris’te Güney Ege adaları, Girit, Kamiros ve Knidos’ta kullanılmıştır.

2-Akha : 8 gr stater. Drahmi ve triobol alt birimleri vardır. Akhaların kurdukları Güney İtalya kolonilerinde (Kaulonia, Kroton, Metapontion gibi) kullanılmıştır.

3-Attika : 17.2 gr stater. Drahmi ve obol alt birimleri vardır. Atina, Euboia, Khalkidike, Sicilya, Delos, Kyrenaika ve Hellenistik Dönem’de Büyük İskender tarafından kullanılmıştır.

4-Euboia : 17.2 gr tetradrahmi. Trite ve hekte alt birimleri vardır. Euboia’da; Khalkidike ve Sicilya’daki Euboia kolonilerinde (Himera, Naksos, Zankle), Samos’ta ise elektron sikkelerde kullanılmıştır.

5-Fenike : 7 gr gümüş şekel. Sidon, Tyre ve Byblos’ta kullanılmıştır.

6-Khios veya Rhodos : 15.6 gr tetradrahmi. Drahmi ve diğer alt birimleri vardır. Khios, Rhodos, Ainos ve Küçük Asya’da (MÖ 4.yy’da) kullanılmıştır.

7-Korinthos : 8.6 gr stater. Korinthos, Ambrakia, Leukas ve Kuzeybatı Yunanistan’da kullanılmıştır.

8-Lykia : 8.3-8.6 gr stater (Lykia’nın batısında); 9.5-10 gr stater (Lykia’nın orta bölgesinde)

9-Miletos veya Lydia : 14.1 gr stater. 1/96’ya dek inen alt birimleri vardır. Ionia’nın güneyinde elektron sikkelerde; Lindos, Melos gümüş sikkelerinde kullanılmıştır.

10-Pers : 8.35 gr altın dareikos, 5.35 gr gümüş siglos (MÖ 5. Yyda 5.55 gra yükseltilmiştir). Lydia, Persia, Lampsakos, Anadolu’nun güneyinde kullanılmıştır. MÖ 4. Yy’da Abdera, Maroneia ve Batı Anadolu’da kullanılmıştır. Pers sistemi Kroisos’un Lydia sisteminden alınmıştır.

11-Phokaia: 16.1 gr elektron stater. Hekte gibi alt birimleri vardır Phokaia, Lesbos ve Kyzikos’ta kullanılmıştır.

12-Samos: 13.1 gr tetradrahmi. Triobol ve daha ufak alt birimler vardır. MÖ 5. Yy’da Samos’ta kullanılmıştır.

Antik Sikke Darp...

Sikkeler Antik Çağ’da argyrokopeion adı verilen darphanelerde basılmaktaydı. Kalıp hazırlamadan sikke darbına kadar herşey el ile yapılıyordu. Darphanede kullanılan araç gereçler şunlardır; üzerinde darp işleminin yapıldığı örs, sikke pullarını tartmak için tartı, sikke pulunu ısıtmak için ocak, ısıtılan pulu örs üzerindeki kalıba koymak için maşa, üst kaıp ıstampası, darp işlemini gerçekleştirmek için çekiç ile kalıp hazırlamada kullanılan hakkak kalemi gibi bir takım aletler.

Tasarlanan sikke tipleri metal kalıpların üzerine ters ve içbükey olarak işlenirdi. Metal pul ısıtılıp örs üzerindeki kalıpların arasına koyulur ve ıstampa üzerine çekiçle sert bir şekilde vurulurdu. Böylece ters ve içbükey olarak hazırlanan tipler pul üzerine düz ve dış bükey-kabartma şeklinde- çıkardı. Örs kalıbı ön yüzü, ıstampa kalıbı ise arka yüzü oluşturuyordu. Üzerine çekiçle vurulduğu için arka yüz kalıbı ön yüz kalıbına göre daha çabuk bozuluyordu ve daha sık değiştiriliyordu. Erken sikkelerde sadece ön yüzde tip olduğu için tek bir kalıp hazırlanırdı. Arka yüzde ıstampanın bıraktığı çukur ize ise incus veya quadratum incusum (kare şeklinde olursa) denir.


Kontrmark ve Punchmarklar......

Antik sikkelerde Kontrmarklar basılmış olan sikkenin üzerine sonradan vurulan damgalardır. Numismatik terminolojisinde “karşı damga” veya “ikinci damga” anlamında kullanılır. Kontrmark bir harf, bir sayı, bir tanrı başı, hayvan çıpa gibi bir sembol olabilirdi. Basılı bir sikkere kontrmark vurulmasının nedenleri şöyle sıralanabilir:

Eskiyen veya tedavülden kalkan bir sikkeyi yeniden geçerli kılmak
Sikkenin basıldığı kentin dışında başka bir yerde geçerliliğini sağlamak
Değerinde yapılan değişikliği belirtmek
Kontrmarktan daha küçük kontrol damgaları ise punchmark olarak adlandırılır. En erken ufak damgalar (punchmark) Lydia Krallığı’na atfedilen elektron sikkeler üzerinde görülürken, kontrmarklar ise MÖ 4.yy’da görülürler. Ayrıca bazı sikkeler üzerinde metalin kalitesini veya kaplama olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kesiklere rastlanmaktadır.

Latince “okumak” anlamına gelen legere’den türetilen lejand sözcüğü sikke üzerindeki yazıları ifade etmede kullanılır. En erken sikkeler üzerinde yazı görülmez, darbedeni gösteren bir arma bulunurdu. Sikkeler üzerinde kullanılan dil Eski Yunanca idi. Roma devlet darbı sikkelerde ise Latince kullanılmıştır. Zamanla tek harf veya birkaç harf sikkeler üzerinde yer almaya başlamıştır. İlk yazılar genellikle sikkeyi basan kentin adının ilk harflerinden oluşan kısaltılmış bir formudur.

Antik Sikkeyi basan halkın veya hükümdarın adı
Sikkelerin üzerinde en sık görülen yazı sikkeyi basan halkın adıdır. Buna Eski Yunanca halk anlamına gelen “ethnos”tan türetilen ethnikon adı verilir. Bu o devletin yalın haldeki adı olmayıp devleti meydana getiren halkın adıdır. Mesela bir Atina sikkesi üzerinde yer alan (Athenaion) şeklindeki ethnikon “Atinalıların [sikkesi]” anlamına gelmektedir. Yunanca çoğul, genetivus halde kullanılmaktadır. Yani kentin adı değil sikkeyi basan kentin halkının adı yazılmaktadır. Ethnikonu işaret eden lejandlar sikkenin arka yüzünde yer almaktadır.


Yunan sikkeleri için tarihlendirmede kullanılan dönemler şunlardır:

1-Arkaik Dönem : Sikkenin icadından (MÖ 7. Yy’ın ikinci yarısı) Pers-Yunan Savaşlarının sonuna kadar (MÖ 480/479)

2-Klasik Dönem : MÖ 480/479’dan Büyük İskender’in Makedonia Krallığına geçişine kadar (MÖ 336)

2-Hellenistik Dönem : MÖ 336’dan Mısır’daki son Hellenistik krallık olan Ptolemaioslar’ın Roma hakimiyetine girmesine kadar (MÖ 30)

Roma Sikkeleri ise şu kategorilere göre tarihlendirme ve tasnife tabii olurlar:

1-Roma Cumhuriyet Dönemi: MÖ 509 - MÖ 27

2-Roma İmparatorluk Dönemi: MÖ 27 –MS 476 (Batı Roma’nın son bulması)

Roma İmparatorluk Dönemi Devlet Darpları : Latince lejand taşıyan devlet sikkeleridir.

Roma İmparatorluk Dönemi Eyalet Darpları : Eski Yunanca lejand taşıyan ve Roma’nın eyaletlerindeki kentler tarafından Roma imparatorlarının izni ile basılan yerel sikkelerdir.

Bizans Dönemi : Bizans dönemi imparator Anastasius’un (MS 491-508) sikkeleri ile başlatılır. 491’den 1453’e kadar uzana dönem Bizans dönemi olarak bilinir
neyi nerde aradigimiz cok onemlidir..buldugumuzda ise ne oldugunu bilmek hayati onem arz eder.on sikke bulursun .binlira alirsin....bir sikke bulursun bir milyon dolar alirsin...bu gercekbir kiyaslamadir...saygilar sevgiler bol nasipler...
Antik Sikkeler & Define Vadisi gururla sunar​
 

vakko

ἱλάσ θη̣τι τῶν ἁμαρ τιῶν
Βασιλιάς
Katılım
10 Tem 2020
Mesajlar
3,061
Beğeni
20,599
Sikyon, Elis gibi Peloponnessos kentlerinde, Boiotia, Thessalia, Phokis, Lokris’te Güney Ege adaları, Girit, Kamiros ve Knidos’ta kullanılmıştır.
Sikyon [Σικυώνα] - Boiotia [Βοιωτία] - Thessalia [Θεσσαλία] - Knidos [Κνίδος] - Kamiros [Κάμιρος] - Lokris [Λοκρίδα]


 

Mal bulanındır

KURT KIŞI GEÇİRİR AMA YEDİĞİ AYAZI ASLA UNUTMAZ
Süper Moderatör
Katılım
5 Ağu 2020
Mesajlar
3,431
Beğeni
15,560
Konum
Yaşamın Olduğu Heryer


Sikyon [Σικυώνα] - Boiotia [Βοιωτία] - Thessalia [Θεσσαλία] - Knidos [Κνίδος] - Kamiros [Κάμιρος] - Lokris [Λοκρίδα]


gorsellerdeki tum paralar birbirinden kiymetli tesekkurler @vakko ustam
 
Üst